תם עידן החינוך

‬ מאת הרב אלחנן קרביץ שם הכותב יעודכן בקרוב במערכת הרמ"א (או"ח סי' רכה ס"ב) כותב: יש אומרים שמי שנעשה בנו בר מצוה יברך, ברוך…

קרא עוד »
מעוניינ/ת לקבל חוות דעת מקצועית חינם על הדרך שלך להצליח?

מאמרים נוספים

הסובל מכפייתיות ואינו הוגה את האותיות כדין לענין תפילה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
תגיות

הרב אשר וייס
לכבוד איש יקר ונפלא ירא אלוקים ובמצוותיו חפץ מאוד ר' …
מכתבו קבלתי ודבריו נגעו ללבי עד מאוד.
מעלת כבודו סובל זה שנים מכפייתיות (OCD) ומתקשה להתפלל ולברך כראוי, ומצא נוחם ומרגוע במה שכתבתי בשו"ת מנחת אשר חלק ב סימן קל"ד, אלא שנפשו בשאלתו האם בכל זאת קיים את מצות התפילה כשלא הגה את השמות והתיבות כהלכתן, ותמה למצוא סברא שהתפלה תחשב תפילה אף שלא הגה תפילתו כראוי.
ואבאר לו את הנראה לי בעניי בסוגיא חשובה זו.
הנה אמרו חז"ל [שה"ש רבה פרשה ב] אמר ר' אחא עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואייבת אמר הקדוש ברוך הוא ודילוגו עלי אהבה.
והפליגו עוד לדרוש שם ודילוגו עלי אהבה אמר הקדוש ברוך הוא וליגלוגו עלי אהבה.
הרי לן דאף שאינו הוגה התיבות כדין ועוד מעוות את הדברים באופן חמור ובמקום אהבה מוציא משפתיו איבה מ"מ בתר כוונת הלב הולכין הדברים ועליו הכתוב אומר ודגלו עלי אהבה.
אמנם פשוט הוא דאין זה אלא במי שאינו יכול להגות את האותיות כתיקנן עיין לעיל סימן י' ועוד נראה דאין ללמוד הלכה מאגדות חז"ל ואפשר שאף שדבריו העילגים מתקבלים באהבה אבל אין מזה ראיה שיצא יד"ח.
אמנם בעומק הדברים ופשטותן נראה מסברא לומר דשתי מצוות יש בתורה שבהן מי שנבצר ממנו לקיימן מחמת פגם וחסר באבריו מקיימן בדרך שהוא יכול ובכלים שיוצר האדם נתן לו ויוצא בהן ידי חובתו אף שלא קיימן כדין ושתי מצוות אלו הן התפלה והתשובה.
והצד השוה שבשתי מצוות אלו שבשתיהן מלבד היותן מצוות כשאר כל מצוות התורה שכל המקיים אותן כהלכתן יבא ויטול שכרו יש בהן פן נוסף שהן כלים ואמצעים לזכות ברחמים ובחסד ובשפע עליון שעל ידי התפלה זוכה האדם שהשומע תפלת כל פה יקבל תפילותיו ויחוננו בבני חיי ומזוני ובכל צרכיו וכל מחסורו אשר יחסר לו ועל ידי התשובה זוכה האדם למחילה סליחה וכפרה.
ופשוט הדבר בעיני דלא יתכן כלל שיש בן ישראל שאין תפלתו מתקבלת משום שאילם הוא ואין בידו להוציא תפילתו בפיו או משום פגם ומום בכלי הדיבור שעל ידו אינו יכול להגות התיבות והאותיות כראוי.
וכיוצא בדבר לגבי התשובה הלא כתב הרמב"ם פ"א ה"א מהל' תשובה דוידוי פה מעכב את התשובה ומי שחזר בתשובה ולא התודה בפיו לא קיים מצוה ואין תשובתו מתקבלת וכי יעלה על הדעת שהאילם
או מי שדיבורו משובש ימות בחטאו בהיעדר יכולת להתוודות.
ועל כן נראה דאין הוידוי בפה מעכב אלא במי שיכול להתודות אבל מי שאין בידו להתודות בפיו מתודה בלבו ועלתה לו וכך כתב הרא"ש בסוף מס' מו"ק פ"ג סימן ע"ו שמי שחלש ותש כהו להתודות בפיו לפני מותו מתודה בלבו עי"ש.
וכ"ה ברמב"ן בתורת האדם ענין הוידוי במס' שמחות תניא נטה למות אומרים לו התודה עד שלא תמות הרבה שנתודו ולא מתו והרבה שלא נתודו ומתו והרבה שמהלכין בשוק ומתודין שבזכות שאתה מתודה אתה חי אם יכול להתודות בפיו יתודה ואם לאו יתודה בלבו אחד המתודה כפיו ובלבו ובלבד שתהא דעתו מיושבת עליו.
ומקור לדברים מצינו במדרש תהלים [פרשה מה] רחש לבי דבר טוב להודיעך שלא יוכלו להתוודות כפיהם אלא כיון שרחש לבם בתשובה הקדוש כרוך הוא מקבלם וכן הוא אומר ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה.
אבל בשאר המצוות מי שמכל סיבה שהיא נבצר ממנו לקיים מצוה מסויימת פטור ממצוה זו ואין בכך תימא הלא כהנים יש להם מצוות יתירות שאין לשאר העם ויש מצוות הנוהגות בארץ ולא בחו"ל במקדש ולא חוצה לו נשים
פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן ואין ביד כל אדם לקיים את כל המצוות וא"כ לא יפלא אם פטור האדם ממצוות שאין בידו לקיימן עקב מום גופני
אך לא כך הדבר לגבי תשובה ותפילה.
ומשום כך פשוט בעיני שגם הסובל מכפייתיות מתפלל הוא לפני אב רחום וחנון בכלים שנתן זה בידו ולא גרע מאילם.
הנני בברכה למעלת כבודו שיזכה להתגבר על כל קושי ומכשול לקדש ש"ש ולעובדו באהבה.
באהבה וביקר
אשר

על הכותב:

מעוניינ/ת לקבל חוות דעת מקצועית חינם על הדרך שלך להצליח?

מאמרים מומלצים נוספים מהמחבר:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אפשר לעזור?

זה התפקיד שלנו!

השאירו את מספר הטלפון שלכם, ואנחנו נחזור אליכם לייעוץ בחינם!

חני 0527155401